Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Регламент

Додаток

 

До рішення  Красненської селищної ради

 

від 10 листопада  2010року «Про  регламент

 

Красненської селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  КРАСНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

 

 

        Регламент Красненської селищної ради  визначає порядок  скликання і роботи сесії ради, підготовку  і розгляд  нею  питань, прийняття рішень  ради  та інших процедурних  питань.

 

       Красненська селищна рада  є органом місцевого самоврядування, що  представляє  інтереси  територіальної громади  селища Красне, здійснює від імені та в її інтересах  функції  і повноваження  місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим  та іншими законами.

 

 

 

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

 

 

1.1.      У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законом України  « Про місцеве самоврядування в Україні», іншими актами Законодавства України, а також  цим Регламентом.

 

 

 

РОЗДІЛ 11.ПОРЯДОК  ПІДГОТОВКИ СЕСІЇ РАДИ

 

 

 

     2.1. Рада проводить  свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних  засідань, засідань постійних комісій  та інших комісій .

 

     2.2. Сесія ради скликається головою ради по мірі  необхідності, але не менше, як один раз на квартал .У разі немотивованої відмови   голови ради   або неможливості  скликати ним  сесію  ради, сесія скликається секретарем ради .Сесія ради також скликається  за пропозицією не менше  як  однієї третини депутатів  від загального складу ради  або  виконавчого комітету  селищної ради. У разі, якщо  голова ради  або секретар  не скличуть  сесію в двотижневий термін  на вимогу вищевказаних суб’єктів, сесія може бути скликана депутатами, які  становлять не менше, як одну третину депутатів від загального складу  ради, або постійною комісією ради .

 

     2.3. Рішення про скликання сесії ради  доводиться до  відома депутатів і населення не пізніше  як за три дні до сесії із зазначенням часу  скликання , місця  проведення та питань, які  передбачається  винести на розгляд сесії ради.

 

     2.4. Пропозиції щодо питань  на розгляд  ради можуть  виноситися головою ради , постійними комісіями, депутатами, виконавчим  комітетом  ради, а також   загальними зборами   громадян .

 

     2.5. Пропозиції до порядку денного  подаються не пізніше як  за 15 днів до відкриття сесії з відповідним   проектом рішення.

 

     Запропонований проект  рішення  розглядається постійними комісіями ради, які  готують по ньому  висновки  та рекомендації .Внесення додаткових питань на  розгляд  сесії  після  доведення рішення про скликання сесії до відома депутатів  та населення  здійснюється на вимогу  не менше, як  однієї третини депутатів  ради від  загального складу  або на вимогу окремих  постійних  комісій ради.

 

      Всі пропозиції про зміни і уточнення  порядку  денного подаються  до його  затвердження радою   селищному голові або секретарю  ради в письмовій формі .

 

     2.6. Матеріали з питань , що  винесені на розгляд , готуються головою ,секретарем ради, постійними  комісіями та окремими депутатами. Проекти рішень, обґрунтування  необхідності їх прийняття (із зазначенням авторів),  інші документи  та матеріали  з питань, які виносяться  на розгляд сесії , доводяться  до відома голів постійних комісій  не пізніше як за 10 днів  до відкриття сесії.

 

     2.7. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні  бере участь  більше  половини депутатів  від загального складу .У разі   відсутності  необхідної кількості   депутатів, за розпорядженням   голови ради , проведення сесії   переноситься на  інший час . Для встановлення   правомірності  сесії  перед кожним пленарним засіданням  ради  здійснюється реєстрація депутатів.

 

 

 

РОЗДІЛ 111. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ РАДИ

 

 

 

     3.1. Сесію ради відкриває і веде голова ради  або секретар ради. В залі , де  проводиться  сесія, встановлюється  Державний прапор  України. Першу сесію  ради відкриває  голова  територіальної  виборчої комісії  і веде  до оголошення  рішення про результати  виборів   селищного голови і депутатів .

 

      3.2.  За рішенням ради може бути  проведено закрите засідання ради .Порядок денний, порядок роботи  сесії і тривалість визначаються радою.

 

     3.3. У роботі  сесії з правом дорадчого голосу  можуть брати участь   Народні депутати  України, депутати  Львівської обласної ради, Буської районної ради. На сесію  можуть бути   запрошені представники органів державної влади, громадських організацій, політичних партій ,  трудових колективів ,  засобів масової інформації, а також  інші особи.

 

     3.4. Для організаційно-технічного   забезпечення  роботи сесії обирається  секретар  сесії. Секретар сесії   організовує ведення  стенограм, протоколів  засідання ради, запис  бажаючих виступити, реєструє  депутатські запити  і депутатські  запитання, довідки  повідомлення, заявки  і пропозиції та інші матеріали від  депутатів,  забезпечує роботу  із зверненням громадян, що   надходять  на адресу сесії, дає  роз’яснення  депутатам з питань  роботи сесії. Після  закінчення   сесії секретар  сесії подає голові  або секретарю ради протокол, який  підписується  головою  або секретарем ради та секретарем  сесії .У випадку якщо сесія скликана депутатами , протокол сесії підписує депутат,  який за дорученням  депутатів  головував  на її засіданні  та секретар сесії .

 

     3.5.  Головуючий  на сесії \ селищний голова, секретар ради, депутат ради \:

 

- відкриває і закриває засідання ;

 

- забезпечує виконання  цього Регламенту ;

 

- керує засіданням ради ,стежить  за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

 

- оголошує питання , що виносяться на розгляд ради;

 

- оголошує список осіб , які  записалися до виступу , періодично інформує  про матеріали, що  надійшли на адресу  сесії;

 

- надає слово  для виступів ;

 

- ставить питання на голосування , оголошує  його результати ;

 

- з власної ініціативи може ставити питання , що  обговорюються , на   додаткове голосування;

 

- на початок  чергового засідання інформує про скликання і кількість осіб запрошених на сесію;

 

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

      Головуючий  на засіданні за хвилину до закінчення часу  виступу  попереджає  виступаючого. Після  закінчення  визначеного часу   для виступаючого  головуючий має право  припинити виступ.

 

     До припинення дебатів  головуючий  зобов’язаний надати слово депутату , який  виступає від постійної комісії  або  депутатської групи , що створена   у відповідності  до ст. 3.6  цього Регламенту, а також  депутату від виборчого округу , якщо розглядається  питання , пов’язане з інтересами  даного виборчого округу.

 

       Перед припиненням   обговорення  головуючий зобов’язаний  оголосити список депутатів , які не виступили , і на їх вимогу включити  текст виступу у  стенограму \протокол\ сесії.

 

       Головуючий може  надати слово селищному голові  , секретарю ради  на їх прохання  в межах встановленого Регламенту  тривалості виступу .

 

     Час  виступу встановлюється  радою за пропозицією  головуючого і заноситься в протокол  засідання ради.

 

     3.6. Депутати можуть  об’єднуватись  у депутатські групи, фракції  за територіальними, партійними  чи  іншими ознаками за умови , що  до складу  кожної з них входить   не менше  п’яти осіб . У виняткових  випадках  за рішенням  ради   чисельність групи  може бути меншою.

 

     Кожна депутатська група має бути зареєстрована. Умовою її реєстрації є  письмове повідомлення  \взірець додається\, адресоване селищному голові про створення  депутатської групи, цілі і завдання . а також  про тих депутатів , які  уповноважені  представляти групу .

 

     Селищний голова  після реєстрації  депутатської групи  на  найближчій сесії  інформує всіх  депутатів про створення такої групи , її склад  та   керівництво .Кожна депутатська група  має право  на  виступ свого представника  з усіх питань  порядку денного .

 

     На прохання депутатської групи  виконавчий апарат зобов’язаний  у трьохденний   термін розповсюдити  підготовлені нею матеріали серед депутатів. Депутат  може входити  до складу однієї депутатської групи.

 

 

 

РОЗДІЛ IV. РІШЕННЯ  РАДИ

 

 

 

     4.1. Рада в межах  своїх повноважень  приймає нормативні та інші акти  у формі рішень. Рішення ради  приймаються  на її пленарному засіданні  (після обговорення)  більшістю депутатів від загального складу, крім випадків,  передбачених Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

 

     4.2. Рада має право  приймати рішення  про  проведення  широкого  обговорення проектів   рішень  населенням селища , трудовими колективами  і висвітлення  результатів  засобами  масової інформації  з обов’язковим  врахуванням висловлених пропозицій і зауважень    громадян.

 

      У випадку, коли  у роботі над проектом рішення не буде  досягнуто  згоди всіх учасників , тоді на розгляд  сесії виноситься  одночасно  альтернативні варіанти  проектів рішень  або  окремі  зміни і доповнення до них.

 

     4.3. Розгляд пропозицій  щодо  змін і доповнень до проектів  рішень ради  проводиться  тільки  за умови  попереднього  схвалення радою запропонованих проектів рішень. Рада має право   провести  обговорення і голосування  як в цілому , так і по окремих йогочастинах.

 

     4.4. Рішення ради вважається  прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість  депутатів від загального складу  ради, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

     Прийняті рішення в 10-ти  денний  термін з дня їх прийняття  доводяться до відома  населення селища.

 

     4.5. Рішення ради з процедурних питань  приймається більшістю голосів від загального складу  і  оформляється тільки протокольно.

 

     4.6. Рішення ради приймається відкритим (в тому числі поіменним ) голосуванням  або таємним голосуванням.

 

         Питання про поіменне голосування виноситься на розгляд ради за пропозицією  депутата і приймається, якщо   за нього проголосувало  не менше як третини  від загального складу депутатів, його результати  заносять у протокол сесії.

 

 

 

РОЗДІЛ V. ВИБОРИ СЕКРЕТАРЯ РАДИ

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

 

 

     5.1. Пропозицію  щодо кандидатури на посаду секретаря ради вносить  селищний голова .

 

     5.2. Для проведення  таємного голосування  і визначення  його результатів  обирається  лічильна комісія. Обрання лічильної комісії проводиться з числа депутатів   відкритим голосуванням , їх  кількість встановлюється радою.

 

        Член  комісії  вважається обраним , якщо   за нього проголосувало  більшість депутатів  від числа присутніх на пленарному засіданні.

 

        Лічильна комісія  обирає із  свого  складу  голову і секретаря комісії .Засідання  лічильної комісії  є чинним при наявності  не менш  двох третин від  її загального складу .

 

     5.3. Таємне голосування  проводиться шляхом видачі бюлетенів під час  пленарного засідання  ради.

 

     5.4. Час, місце , порядок проведення голосування встановлюється лічильною комісією  і доводиться до відома депутатів.

 

         Члени лічильної комісії   кожному депутатові видають бюлетень .Про отримання бюлетеня депутат ставить власноручний підпис  у списку депутатів.

 

        Кожен депутат  голосує особисто.

 

        Бюлетень заповняється голосуючим  у кабінеті , або в кімнаті для таємного голосування.

 

        У бюлетені  для  голосування депутат робить позначку у квадратику навпроти кандидата на посаду секретаря  ради , позначку «+»  або іншу , яка  дає однозначну відповідь про волевиявлення голосуючого.

 

        У разі коли депутат не підтримує кандидата , він робить  відповідну позначку у квадратику навпроти  слів «Не підтримую кандидата».

 

          При  підрахунку  голосів  та  встановлені  результатів обрання секретаря  ради  не може бути  присутнім ніхто , крім членів лічильної комісії  та кандидата на посаду секретаря ради.

 

     5.5. Не дійсними вважаються бюлетені :

 

              - Не встановленої форми ;

 

              - бюлетені в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

 

        - бюлетені  в яких зроблені позначки навпроти  прізвища кандидата  на посаду секретаря ради та запису :

 

              «не підтримую кандидата «

 

Обраним   вважається  кандидат , за якого  проголосувало більшість  депутатів  від загального складу  ради.

 

     5.6. Про результати таємного голосування  лічильна комісія складає протокол , який  підписується присутніми членами .В разі  незгоди  будь - кого  з  членів лічильної комісії  з протоколом  він  викладає свою думку , що  додається до протоколу.

 

     5.7. Результати  таємного голосування  доводяться головою лічильної комісії до  відома  депутатів ради і  відображаються в рішенні ради  про обрання секретаря ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V1. ПОВНОВАЖЕННЯ  СЕЛИЩНОГО  ГОЛОВИ

 

СЕКРЕТАРЯ  ТА ДЕПУТАТІВ  РАДИ

 

 

 

      Повноваження селищного голови ,секретаря  та депутатів визначаються  Конституцією України , Законом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,

 

«Про  статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими  актами  України.

 

 

 

РОЗДІЛ  VII. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  РАДИ

 

     7.1. Постійні комісії  ради є органами  ради  , що  обираються з числа  її депутатів для  вивчення,  попереднього  розгляду  і підготовки  питань , які  належать  до її повноважень,  здійснення контролю за  виконанням рішення ради.

 

     7.2. Постійні комісії обираються  на строк її повноважень в  складі голови  і членів  комісії .Всі  інші питання  структури  комісії вирішуються  відповідною комісією .

 

     7.3. Перелік , функціональна  спрямованість  і порядок  організації роботи  постійних комісій   визначаються положенням про постійні комісії , що  затверджується радою  не пізніше  другого засідання.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VIII. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

 

 

     8.1. З питань, неврегульованих цим Регламентом, рада в своїй роботі керується  законодавством України про місцеве  самоврядування..

 

 

 

     8.2. Зміни і доповнення до даного Регламенту  вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 _____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Селищний  голова                                 О.Лотоцький

 

Відвідувачі
438
Статті
848
Веб-посилання
2
Перегляди статей
116475

На сайті 16 гостей та відсутні користувачі

Селищний голова Чучман Микола Ігорович

© 2014 Красненська селищна рада