Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки

Дата: 30.07.2021 16:57
Кількість переглядів: 989

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО
наказом фінансового відділу
від 02.07.2021 №32 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки пропозицій до прогнозу селищного бюджету

Красненської селищної ради на 2022-2024 роки

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» (далі – Методичні рекомендації) і визначає механізм розрахунку орієнтовних граничних показників та встановлює порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Красненської селищної ради (далі – місцевого бюджету).

 

2. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах,  що регламентують бюджетний процес.

3. Орієнтовні граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу селищного бюджету складаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за такими формами:

Орієнтовні граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 2022-2024 роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

Пропозиція до прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

4. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, наводяться у гривнях з округленням до цілого числа.

5. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету на середньостроковий період.

6. У формах пропозицій до прогнозу селищного бюджету зазначаються такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом селищного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про селищний бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

7. У формах, визначених цією Інструкцією, код та найменування зазначаються:

селищного бюджету – відповідно до Довідника місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України (далі – код бюджету);

доходів селищного бюджету – відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Міністерством фінансів України;

видатків та надання кредитів з селищного бюджету – відповідно до Економічної класифікації видатків бюджету, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету, затверджених Міністерством фінансів України;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування селищного бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України, та  установчими документами.

IІ. Основні положення про складання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та розрахунок орієнтовних граничних показників

 

1. Формування пропозицій до прогнозу селищного бюджету здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до цієї Інструкції та з урахуванням положень Методичних рекомендацій.

2. Пропозиції до прогнозу селищного бюджету формуються у такій послідовності:

1) фінансовий відділ Красненської селищної ради (далі – фінвідділ) відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки, аналізу виконання селищного бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів селищного бюджету, визначає обсяги фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного бюджету на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

2) фінвідділ у межах загальних орієнтовних граничних показників, розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу селищного бюджету та доводить їх до головних розпорядників коштів селищного бюджету (далі – головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

3) головні розпорядники відповідно до доведеної фінвідділом інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу селищного бюджету та орієнтовних граничних показників, складають пропозиції до прогнозу селищного бюджету та подають їх фінвідділу у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

4) фінвідділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу селищного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної інструкції, за результатами якого керівник фінвідділу приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу селищного бюджету.

3. Орієнтовні граничні показники доводяться фінвідділом до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та селищного бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності, зазначаються джерела їх надходжень).

ІІІ. Складання, розгляд та аналіз пропозицій

до прогнозу селищного бюджету

 

1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання пропозиції до прогнозу селищного бюджету і подає її до фінвідділу з використанням форм, затверджених цією Інструкцією.

2. Форми пропозиції до прогнозу селищного бюджету заповнюються послідовно  – Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу селищного бюджету є:

стратегія розвитку відповідної території;

галузеві регіональні/місцеві програми;

річний звіт про виконання селищного бюджету за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис селищного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз селищного бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

плани діяльності головного розпорядник;

інша інформація, визначена фінвідділом.

4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу селищного бюджету на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Міністерством фінансів України.

5. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – то такі показники зазначаються окремим рядком.

 

6. Разом з пропозицією до прогнозу селищного бюджету головний розпорядник подає необхідні для здійснення фінвідділом аналізу пропозиції до прогнозу селищного бюджету детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, наданих послуг тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

 

7. Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу селищного бюджету головних розпорядників, може бути основою для складання прогнозу міського бюджету.

 

ІV. Заповнення Форми ПП-1

 

1. Форма ПП-1 використовується з метою наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених фінвідділом, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, повною мірою характеризує діяльність головного розпорядника та охоплює всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлює найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховує відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів селищного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів селищного бюджету, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі, якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі включаються окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не доцільно включати окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників;

спрямовуватися на досягнення певного результату;

оцінюватися за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник  розробляє методику їх розрахунку.

4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі, якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього  цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу селищного бюджету, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом селищного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом селищного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу селищного бюджету;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу селищного бюджету, від відповідних показників прогнозу селищного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надаються  пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу селищного бюджету, від відповідних показників прогнозу селищного бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

V. Заповнення Форми ПП-2

1. Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

2. Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

3. У разі,  якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головний розпорядник, який включає до пропозиції до прогнозу селищного бюджету показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 наводить інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

4. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

5. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

6. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів селищного бюджету, код за ЄДРПОУ.

7. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

8. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

9. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду, на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі, якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це ставиться відповідна позначка у підпункті 5.2 і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

10. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (2019 рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (2020 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000, без їх деталізації.

Під час заповнення підпункту 6.2 показники надання кредитів відображаються за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

11. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (2020 рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

12. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (2020 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2020 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

13. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;

у графі 2 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проекту;

у графі 4 (2020 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 – очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень селищного бюджету у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

VІ. Заповнення Форми ПП-3

 

1. Форму ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

2. Департамент розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей селищного бюджету у середньостроковому періоді.

3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів о селищного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів селищного бюджету, код за ЄДРПОУ.

5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (2021 рік (план)) – обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (2022-2024 роки (план)) – пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.

6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (2021 рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3, мають відповідати показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (2022-2024 роки (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм в цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі селищного відповідному головному розпоряднику.

 

Додатоки
до Інструкції з підготовки
пропозицій до прогнозу
місцевого бюджету

Начальник фінансового відділу

Красненської селищної ради                                              Михайло ГАВІНСЬКИЙ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь