Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

Положення виконкому

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Красненської селищної
ради від _25_ лютого 2021 року №_114_
6-ї сесії VІІІ скликання

Положення
про виконавчий комітет Красненської селищної ради 
Золочівського району Львівської області

        1. Загальні положення
1.1.    Виконавчим органом ради Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області є виконавчий комітет Красненської селищної ради, який утворюється  селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови,  її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається Регламентом селищної ради, цим Положенням, затвердженим рішенням сесії та чинним законодавством України.
1.2.    Кількісний та персональний склад виконавчого комітету визначається селищною радою.  Кандидатури членів виконавчого комітету, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря виконавчого комітету  вносить на розгляд ради селищний голова.
1.3.    Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, секретаря ради,  заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету, а також за пропозицією селищного голови в склад виконкому можуть вводити керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
1.4.    Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний  голова. У разі його відсутності засідання виконкому веде заступник селищного голови, або секретар виконавчого комітету.
1.5.    Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків зі збереженням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.
1.6.    До складу виконавчого комітету селищної  ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

        2.Організація роботи виконавчого комітету ради
2.1.    Основною формою роботи виконавчого комітету  ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються  селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником селищного голови в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
2.2.    Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар виконавчого комітету.
2.3.    На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-економічного розвитку Красненської селищної територіальної громади, бюджету та фінансів, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.
2.4.    Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем  виконавчого комітету селищному голові, включають: проект порядку денного засідання, список осіб, які запрошуються на засідання виконкому, проект рішення виконкому.
2.5.   Виконавчий комітет затверджує річні плани роботи, які готуються з урахуванням пропозицій членів виконкому. За результатами роботи готуються щорічні звіти, які за потребою заслуховуються на сесії селищної ради. 
2.6.   Рішення виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному веб-сайті Красненської селищної ради згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

      3.Засідання виконавчого комітету
3.1.    Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу протягом одного місяця і є правочинним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
3.2.    Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою. У разі відсутності селищного голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються заступником селищного голови.
3.3.    Підготовку проекту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету і після погодження із селищним головою, а вразі відсутності селищного голови, з заступником селищного голови чи секретарем селищної ради, доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.
3.4.    Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проекти рішень виконкому.
3.5.    У проектах рішень стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання та особи, які здійснюють контроль.
3.6.    Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар виконавчого комітету надає селищному голові, заступнику селищного голови та членам виконкому і запрошеним на засідання.
3.7.    У засіданнях можуть брати участь депутати селищної ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань.
3.8.     Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання та підписується головуючим та секретарем виконкому, а у випадку їх відсутності заступником голови ради чи секретарем ради.
3.9.    У протоколі зазначаються:
•   номер протоколу, дата, час і місце складання;
•   прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні;
•   порядок денний засідання;
•   розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;
•   результати голосування з питань порядку денного;
•   прийняті рішення, рекомендації і висновки.
3.10.    Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій.
3.11.    За результатами засідання рішення виконавчого комітету доопрацьовується з урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні і подається на підпис селищному голові не пізніш як на третій робочий день після засідання.
3.12.    Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється секретарем виконавчого комітету протягом 2 робочих днів і підписується селищним головою.
3.13.    Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.
3.14.    Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету забезпечують селищний голова, секретар виконавчого комітету, заступники, секретар ради відповідно до профілю рішення.

        4.Повноваження виконавчого комітету ради
4.1.    Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.
4.2.    Виконавчий комітет здійснює:
    4.2.1.    Попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, проекту селищного бюджету, подання їх на затвердження селищною радою, забезпечення виконання бюджету, подання раді письмових звітів про результати виконання бюджету;
    4.2.2.    Забезпечення реалізації затверджених селищною радою програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, цільових програм з питань місцевого значення, виконання рішень селищної ради;
    4.2.3.    Координацію діяльності управлінь, відділів та інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Красненської селищної територіальної громади;
    4.2.4.    Скасування або зміну актів управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб у разі невідповідності їх вимогам чинного законодавства, рішенням селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженням селищного голови;
    4.2.5.    Встановлення у порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності селища, погодження у встановленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;
    4.2.6.    Управління майном, що належить до комунальної власності міста, у визначених селищною радою межах;
    4.2.7.    Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста;
    4.2.8.    Надання дозволу у порядку, визначеному радою, на укладення кредитних угод комунальними підприємствами;
    4.2.9.    Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної територіальної громади;
    4.2.10.    Прийняття рішень щодо віднесення підприємств, організацій та установ комунальної власності громади до сфери управління певних виконавчих органів ради;
    4.2.11.    Підготовку пропозицій раді щодо програми приватизації та переліку об’єктів, які не підлягають приватизації;
    4.2.12.    Розподіл відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності громади (надання, обмін); вирішення питань щодо використання нежитлових приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;
    4.2.13.    Затвердження актів приймання-передачі майна у комунальну власність громади;
    4.2.14.    Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів для юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та фізичних осіб;
    4.2.15.    Прийняття рішень про скасування виданих суб’єктам господарювання дозволів на експлуатацію об’єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог чинного законодавства;
    4.2.16.    Надання дозволів на проектування, будівництво, розширення, реконструкцію об’єктів житлового, виробничого та іншого призначення, реставрацію архітектурних пам’яток, створення інженерно-траспортних мереж тощо;
    4.2.17.    Надання дозволів на організацію автостоянок відповідно до затверджених радою Правил паркування транспортних засобів у населених пунктах селищної територіальної громади;
    4.2.18.    Визначення у встановленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;
    4.2.19.    Визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства, забезпечення виконання вимог законодавства про відходи;
    4.2.20.    Прийняття рішень щодо врегулювання процедур видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності;
    4.2.21.    Затвердження щорічних планів з підготовки проектів регуляторних актів;
4.2.22.    На підставі аналізу звіту про відстеження результативності регуляторного акта прийняття рішення про зупинення дії регуляторного акта, про скасування або про необхідність його перегляду, звернення до селищної ради з пропозицією щодо перегляду регуляторних актів, розгляд аналогічних пропозицій селищної ради;
    4.2.23.    Прийняття рішення щодо оформлення відповідно до законодавства права власності на об’єкти нерухомого майна незалежно від форм власності;
    4.2.24.    Встановлення порядку розгляду, погодження та прийняття нормативних актів з питань, що потребують залучення декількох виконавчих органів;
    4.2.25.    Розгляд та прийняття рішень з інших питань, віднесених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради (ст.ст. 27, 28, 29, 30).

        Секретар селищної ради                                                     Світлана Дідух
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь