Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

Положення ЦНАПу

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                        Рішення Красненської селищної ради

                                                                                   Золочівського району Львівської області

                                                                                                від 29 червня 2023 року №1049

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області

 (постійно діючий робочий орган)

(далі – Положення, далі - ЦНАП)

1. Центр надання адміністративних послуг Красненської селищної ради Золочівського району Львівської областіце постійно діючий робочий орган утворений Красненською селищною радою Золочівського району Львівської області з метою забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення  із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області.     

2. Рішення щодо його утворення, ліквідації або реорганізації приймається Красненською селищною радою Золочівського району Львівської області (далі – Красненська селищна рада).

3. Регламент, Положення про ЦНАП та перелік послуг, затверджуються Красненською селищною радою.

4. Вибір місця розташування ЦНАП, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів, територіальних підрозділів (в разі їх утворення) здійснюється в межах Красненської територіальної громади, яку він обслуговує, з урахуванням територіальної доступності, відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, у

віддалених робочих місцях адміністраторів (ВРМ), територіальних  підрозділах (ТП), визначається та затверджується рішенням сесії Красненської селищної ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи Красненської селищної ради в тому числі і старости.

   Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, повинен обов’язково включати:

- адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є Красненська селищна рада (її виконавчі органи та посадові особи);

- адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через ЦНАП, за переліком, визначеним відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги».

         6. У Андріївському та Задвір’янському старостинських створено віддалені робочі місця адміністраторів (далі - ВРМ).

7. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП, ВРМ, ТП (у разі їх утворення), покладається на Красненську селищну раду

8. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Красненської селищної ради її Виконавчого комітету, Розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та Регламентом про ЦНАП та іншими нормативно-правовими актами.

9. За рішенням Красненської селищної ради, окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отримання заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

       10. Найменування та адреса:

Повне найменування – Центр надання адміністративних послуг Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області.

Скорочене найменування – ЦНАП.

Місцезнаходження ЦНАП: вул. Франка. І., 5, смт. Красне, Золочівський район, Львівська область, 80560.

         11. Основні завдання ЦНАП:

      - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

         - спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

        - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг;

          - проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про адміністративні послуги», визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

          - забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу;

               - забезпечення надання адміністративних послуг із залученням до його роботи посадових осіб виконавчих органів (структурних підрозділів) Красненської селищної ради в тому числі старост.

               Окрім цього,  на підставі узгоджених рішень селищної ради та суб’єкта надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП посадовими особами такого суб’єкта. Зазначені послуги надаються виключно у разі, коли вони не можуть бути надані у ЦНАПі адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються обґрунтування їх прийняття.

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у ЦНАП, встановлених Красненською селищною радою.     

12. У ЦНАП за рішенням Красненської селищної ради для зручності суб’єктів звернень:

-може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг;

-надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо);

-а також надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

У приміщенні, де розміщується ЦНАП, за рішенням Красненської селищної ради, можуть проводитись соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів територіальної громади, розвиток громадського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У ЦНАП за рішенням Красненської селищної ради ради може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

13. У приміщенні, де розміщується ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється Красненською селищною радою на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

14. ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням Красненської селищної ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в ЦНАП не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

15. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАП звертається до адміністратора, посадової особи Красненської селищної ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання, а також до окремих посадових осіб виконавчих органів (структурних підрозділів) Красненської селищної ради, на яких у встановленому порядку покладені всі або окремі завдання адміністратора.

За рішенням Красненської селищної ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

З метою належної організації надання адміністративних послуг через ЦНАП, адміністратори, староста та інші особи, на яких покладається виконання завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке може проводитися за участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених законодавством.

16.  Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника відділу «ЦНАП» Красненської селищної ради в установленому законодавством порядку.

Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, або порядкового номера печатки та найменування відділу «ЦНАП» Красненської селищної ради.

16.1. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій

щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних послуг за рішенням Красненської селищної ради;

- надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

- складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

- розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

- консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування.

16.2. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку; адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

- інформувати начальника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

- порушувати клопотання перед начальником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

  17. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП, рішенням Красненської селищної ради визначено відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області (далі – відділ «ЦНАП»), з організації надання адміністративних послуг, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальності за організацію діяльності ЦНАП.

 18. ЦНАП очолює керівник - начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою  в порядку, встановленому чинним законодавством України, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальності за організацію діяльності ЦНАП.

  19. Керівник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

  1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

  2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

  4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції Красненській селищній раді, щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

 6) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

 7) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 8) може здійснювати функції адміністратора;

 9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про ЦНАП.

    20. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

21. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах Красненської території громади за рішенням Красненської селищної ради можуть утворюватися територіальні підрозділи ЦНАП та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів ЦНАП, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного сільською радою.

22. Організаційне забезпечення діяльності територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється начальником відділу «ЦНАП» Красненської селищної ради, що здійснює матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності ЦНАП, утвореного як постійно діючий робочий орган.

23. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

Час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у ЦНАП здійснюється без перерви на обід, та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

У територіальних підрозділах ЦНАП та у віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів ЦНАП час прийому суб’єктів звернень визначається Красненською селищною радою.

24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

Начальник відділу                                                                       Дарія ВІЛЬШАНЕЦЬКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь