A A A K K K
для людей із порушенням зору
Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

Положення про постійні комісії

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Красненської селищної ради

1. Порядок створення постійних комісій

 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар селищної ради..
 4. Постійні комісії утворюються та обираються за пропозиціями голови селищної ради з врахуванням думок депутатів щодо їх бажання брати участь у роботі тієї чи іншої комісії.
 5. Заступники та секретарі комісій обираються на засіданнях відповідних комісій більшістю голосів з числа їх членів.

2. Загальні повноваження постійних комісій

 1. Постійні комісії, за дорученням ради або за власною ініціативою, попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря, заступників голови селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
 4. Свої повноваження постійні комісії здійснюють в межах компетенції ради та відповідно до вимог чинного законодавства України.
 5. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

3. Функціональні повноваження постійних комісій
Функціональні повноваження постійних комісій визначаються відповідно до їх переліку та найменувань, затверджених рішенням районної ради. Зокрема:

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, етики, законності, взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, засобами масової інформації, органами державної влади та іншими органами місцевого самоврядування:

 • Перевіряє повноваження депутатів ради;
 • Готує висновки з питань, пов’язаних з реалізацією депутатських гарантій та достроковим припиненням повноважень депутатів;
 • За дорученням ради або її голови чи секретаря ради готує рекомендації щодо дотримання норм депутатської етики та інших питань, пов’язаних з депутатською діяльністю та статусом депутата селищної ради;
 • Здійснює роботу з правоохоронними та контролюючими органами, надсилає запити та звернення, які потребують реагування зазначених органів;
 • Розглядає питання на предмет дотримання законності на території Красненської селищної територіальної громади;
 • Обговорює та виносить на розгляд ради питання про заслуховування інформації щодо діяльності правоохоронних і контролюючих органів на здійснення їх повноважень в межах чинного законодавства України.
 • Взаємодіє з засобами масової інформації;
 • Готує та подає на розгляд ради пропозиції щодо діяльності та розвитку засобів масової інформації, засновником (співзасновником) яких є селищна рада;
 • Розробляє проекти та виносить на затвердження ради угоди на висвітлення діяльності ради у місцевих ЗМІ;
 • Подає на розгляд ради висновки та рекомендації з питань місцевого самоврядування;
 • Організує розробку та подає на затвердження ради положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
 • Подає раді пропозиції щодо вступу в асоціації та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід з них;
 • Розглядає питання взаємодії з органами державної влади.
 • Готує та подає на розгляд ради пропозиції щодо планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів в межах власних повноважень, вивчає та надає висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам закону, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного на розгляд ради регуляторного акта, приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, готує і попередньо розглядає питання щодо звітів про здійснення державної регуляторної політики, а також інші повноваження відповідно до вимог закону.

Постійна комісія з питань планування, інвестицій, бюджету та фінансів:

 • Розглядає та виносить на розгляд ради проекти бюджету Красненської селищної територіальної громади, а також проекти про внесення змін до бюджетних рішень;
 • Розглядає проекти планів та програм економічного та соціального розвитку територіальної громади, звіти про їх виконання, а також структуру, штатний розпис та кошторис виконавчого апарату селищної ради;
 • Здійснює контроль за виконанням планів та програм економічного та соціального розвитку селищної територіальної громади, проводить роботу з виявлення внутрігосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, контролює виконання бюджету, надходження та видатки резервного фонду;
 • Розглядає питання щодо залучення інвестицій;
 • Подає раді пропозиції щодо доцільності створення спеціальних вільних та інших зон, зміною статусу цих зон;
 • Готує висновки щодо питань оплати праці голови та секретаря селищної ради;
 • Бере участь у проведенні експертизи регіональних програм, у розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю селищної ради;
 • Бере участь у розробці пропозицій для встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та визначення розмірів інших податків та зборів згідно чинного законодавства України;
 • Готує та подає на розгляд ради пропозиції щодо планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів в межах власних повноважень, вивчає та надає висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам закону, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного на розгляд ради регуляторного акта, приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, готує і попередньо розглядає питання щодо звітів про здійснення державної регуляторної політики, а також інші повноваження відповідно до вимог закону.

Постійна комісія з питань земельних відносин, стратегічного розвитку, будівництва, архітектури та охорони навколишнього середовища:

 • Готує висновки, програми, здійснює контроль з питань земельних відносин та виносить зазначені питання на розгляд ради;
 • Вносить раді пропозиції щодо вирішення питань власності та користування земельними ділянками в межах компетенції ради та відповідно до Земельного кодексу України;
 • Вносить раді пропозиції щодо проведення роз'яснювальної роботи серед населення району про власність на землю, впровадження в життя державної політики приватизації землі і майна, проведення реформування відносин власності, створення ефективної багатоукладної аграрної економіки, підтримки приватного власника;
 • Налагоджує дієві зв’язки з органами влади та громадськими організаціями щодо захисту земельних та майнових прав громадян та підприємств у сільськогосподарській сфері;
 • Обговорює та виносить на розгляд ради питання генеральних планів, зміни меж населених пунктів, планування забудов;
 • Розглядає питання зміни цільового призначення земель та будівель;
 • Готує пропозиції щодо охорони та збереження пам’яток архітектури, містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;
 • Обговорює та виносить на розгляд ради питання стратегічного розвитку Красненської селищної територіальної громади;
 • Бере участь у підготовці та контролює виконання місцевих екологічних програм;
 • Організує заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • Інформує населення про екологічну безпеку в територіальній громаді;
 • Готує пропозиції щодо припинення, обмеження чи призупинення господарської діяльності підприємств, установ, організацій у випадку порушення ними чинного екологічного законодавства;
 • В межах компетенції забезпечує організацію робіт з ліквідації екологічних наслідків аварій;
 • Подає раді пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
 • Готує пропозиції щодо організації територій та об’єктів природного заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні;
 • Готує та подає на розгляд ради пропозиції щодо планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів в межах власних повноважень, вивчає та надає висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам закону, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного на розгляд ради регуляторного акта, приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, готує і попередньо розглядає питання щодо звітів про здійснення державної регуляторної політики, а також інші повноваження відповідно до вимог закону.

Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку:

 • Вносить раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності та з питань продажу, передачі в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності та придбання об’єктів у комунальну власність;
 • Готує висновки щодо відчуження та надання в користування об’єктів комунальної власності;
 • Виконує функції конкурсної комісії  з  питань  надання  в  оренду комунального  майна;
 • Бере участь у підготовці програм розвитку житлово-комунального комплексу та будівництва селищної територіальної громади, контролює їх виконання;
 • Розглядає питання ефективності роботи підприємств житлово-комунальної сфери, які перебувають у комунальній власності;
 • Подає раді пропозиції щодо управління комунальними підприємствами та щодо призначення і звільнення керівників комунальних підприємств;
 • Бере участь у розробці та контролює виконання програм економічного розвитку територіальної громади, зокрема розвитку промисловості;
 • Розглядає питання щодо залучення інвестицій, створення спільних підприємств, сприяє здійсненню зовнішньоекономічної діяльності, розвитку міжнародних відносин у промисловій сфері;
 • Бере участь у розробці та контролює виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади та програм розвитку підприємництва громади;
 • Аналізує роботу підприємств торгівлі та побуту, розробляє та подає раді для розгляду заходи щодо покращення ефективності їх роботи;
 • Бере участь у проведенні та організації ярмарків, аукціонів з продажу товарів місцевого виробництва;
 • Надає рекомендації на розгляд постійної комісії з питань планування, інвестицій, бюджету та фінансів щодо встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб;
 • Взаємодіє з органами місцевої державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань розвитку підприємництва;
 • Обговорює та пропонує на розгляд ради вирішення питання транспортного сполучення, розроблення та затвердження маршрутів пасажирських перевезень на території Красненської територіальної громади;
 • Надання пропозицій щодо маршрутів пасажирських перевезень, які виходять за межі територіальної громади. Прийняття рішення щодо зазначених пропозицій для скерування у відповідні інстанції органів виконавчої влади. Винесення зазначених питань на розгляд ради;
 • В межах компетенції ради надає пропозиції щодо підтримки наукових програм розвитку зв’язку;
 • Готує та подає на розгляд ради пропозиції щодо планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів в межах власних повноважень, вивчає та надає висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам закону, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного на розгляд ради регуляторного акта, приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, готує і попередньо розглядає питання щодо звітів про здійснення державної регуляторної політики, а також інші повноваження відповідно до вимог закону.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту, науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження,  молодіжної політики та спорту:

 • Бере участь у розробленні системи заходів щодо охорони та зміцнення здоров"я;
 • В межах компетенції ради надає пропозиції щодо створення мережі та фінансування закладів охорони здоров"я;
 • Бере участь у підготовці та контролює виконання місцевих програм охорони здоров"я;
 • Готує пропозиції та попередньо розглядає проекти програм зайнятості населення, охорони праці, соціального захисту населення, забезпечення та реабілітації інвалідів;
 • Подає раді пропозиції щодо встановлення за рахунок коштів місцевого бюджету додаткового забезпечення (пенсій, допомог та ін.) для окремих категорій громадян, які потребують додаткового соціального захисту;
 • Розглядає звернення громадян з питань надання їм матеріальних та інших допомог, пільг, звертається до відповідних компетентних органів для їх вирішення;
 • Захищає права учасників бойових дій та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту та підтримки;
 • Вносить раді пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері освіти та науки;
 • Здійснює організацію роботи психологічної служби, соціально-педагогічного патронажу;
 • Надає пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти;
 • Вносить раді пропозиції щодо реалізації державної політики у гуманітарній сфері;
 • Забезпечує всебічний розвиток української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;
 • Забезпечує співпрацю ради з політичними партіями, громадськими організаціями та релігійними громадами;
 • Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, які діють у сфері культури;
 • Готує та подає раді пропозиції та рекомендації щодо розвитку туризму у районі; забезпечує здійснення державної політики у сфері туризму та молодіжних програм;
 • Розглядає питання фінансування молодіжних програм; сприяє організації навчання і виховання молоді, організації дозвілля та оздоровлення;
 • Розглядає питання про хід виконання на території громади законів про фізичну культуру і спорт, реалізацію місцевих програм розвитку фізичної культури та спорту. В межах компетенції ради надає свої пропозиції щодо фінансування дитячих спортивних шкіл, спортивних організацій, цільових програм розвитку спорту;
 • В межах компетенції ради здійснює контроль та надає необхідну допомогу з питань організації фізичного виховання в дитячих дошкільних установах, школах, професійно-технічних навчальних закладах, розвитку фізкультури і спорту на підприємствах, в установах, організаціях, фізкультурно-спортивних клубах;
 • Готує та подає на розгляд ради пропозиції щодо планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів в межах власних повноважень, вивчає та надає висновки про відповідність проектів регуляторних актів вимогам закону, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного на розгляд ради регуляторного акта, приймає рішення про оприлюднення проектів регуляторних актів, готує і попередньо розглядає питання щодо звітів про здійснення державної регуляторної політики, а також інші повноваження відповідно до вимог закону.

 4. Організація роботи постійних комісій

 1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
 2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
 5. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови (заступників голови), секретаря ради  розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 6. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 7. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 8. Інші питання організації роботи постійних комісій визначаються законодавством України, Регламентом та рішеннями Красненської селищної ради ради.

                         Селищний голова                                                                                  Роман Фурда

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь