A A A K K K
для людей із порушенням зору
Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету Красненської селищної ради

Дата: 30.07.2021 17:29
Кількість переглядів: 486

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ фінансового відділу
Красненської селищної ради
від 14 липня  2021 року № 33

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

до проекту селищного бюджету Красненської селищної ради

  1. І. Загальні положення

1.1. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту селищного бюджету Красненської селищної ради (далі – Інструкція) розроблена відповідно до вимог статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України, з урахуванням наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року  № 648, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року № 957/27402 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами) та визначає механізм розрахунку показників селищного бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект бюджету) та прогнозу селищного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі –прогноз бюджету), встановлює їх розгляд та аналіз і порядок заповнення форм бюджетних запитів.

 

1.2. Головний розпорядник коштів селищного бюджету (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового відділу Красненської селищної ради (далі - фінвідділ) у паперовому та електронному вигляді за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року №957/27402 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами):

Бюджетний запит на 20___-20____ роки загальний, Форма 20___-1 (далі – Форма -1);

Бюджетний запит на 20___-20____ роки індивідуальний, Форма 20___-2 (далі – Форма-2);

Бюджетний запит на 20___-20____ роки додатковий, Форма 20___-3 (далі – Форма-3);

 

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

 

1.4. Усі вартісні показники, які наводяться в формах бюджетних запитів і містяться в проекті рішення про місцевий бюджет, наводяться в гривнях без копійок.

 

1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінвідділом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентаря тощо).

 

1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду селищного бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду селищного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень, які щороку доводяться до головних розпорядників.

 

1.7. Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди фінвідділ доводить до головного розпорядника загальними сумами за роками, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами із урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності, програмними документами економічного і соціального розвитку району та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

1.8. Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

індексу споживчих цін;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників       І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня   2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка) (зі змінами);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

1.9. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

1.10. З метою співставлення показників за бюджетними програмами звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування селищного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

 

1.11. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого територіальним органом казначейської служби , з урахуванням капітальних видатків (далі - звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом селищного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

1.12. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому відділу бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту селищного бюджету та прогнозу селищного бюджету.

 

1.13. У разі якщо головний розпорядник у межах доведеного фінансовим відділом граничного обсягу пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду селищного бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

 

1.14. Фінансовий відділ здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника та пріоритетам, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції.

 

1.15. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник фінансового відділу відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту селищного бюджету та подає на розгляд селищній раді.

 

1.16. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих селищною радою рішень щодо доопрацювання проекту рішення про селищний бюджет для подання до селищної ради  та у визначені терміни подають їх до фінансового відділу.

 

1.17. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ повертає такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

1.18. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий

та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості та неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей і завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних і вартісних чинників, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних чинників належать штатна кількість посад, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних чинників належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі чинники, що впливають на обсяг видатків і надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей і підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 

2.2. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (державних послуг);

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених фінансовим відділом, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

 

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

 

2.4. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів).

 

2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують внесення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору в установленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

 

2.6. Обсяг капітальних видатків визначається з урахуванням запланованого обсягу робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступенем будівельної готовності об’єктів, кількості наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступенем їх фізичного та морального зношення. Чинники що можуть враховуватися під час розрахунку обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 

2.7. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) вносяться до Форми-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

2.8. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення та використання спеціального фонду.

 

2.9. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

 

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

 

3.2. У Формі-1 зазначається мета діяльності; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлює найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховує відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

 

3.3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника та код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування селищного бюджету.

 

3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення та роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням:

чіткого формулювання та лаконічного викладення;

спрямованості на досягнення певного результату;

охоплення всіх  галузей (сфер) діяльності головного розпорядника.

 

3.5. У пункті 3 наводиться граничний обсяг витрат загального фонду та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та підпрограмами відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 зазначаються коди програмної та функціональної класифікацій видатків та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 5 (звіт) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом із урахуванням внесених змін на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) - прогнозні показники.

 

3.6. У пункті 4 наводиться розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1-4 зазначаються коди програмної та функціональної класифікацій видатків, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 5 (звіт) - касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – кошторисні призначення на поточний бюджетний період із урахуванням внесених змін;

у графах 7-9 (проект, прогноз) - прогнозні показники.

 

ІV. Порядок заповнення Форми-2

 

4.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

 

4.2. Під час заповнення Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету в розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240;

надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

 

4.3. У пунктах 1 - 3 зазначаються коди Типової відомчої  та програмної класифікації видатків і кредитування бюджету та найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми та найменування бюджетної програми.

 

4.4. У пункті 4 зазначаються мета та завдання бюджетної програми:

у підпункті 4.1 - мета бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року  № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (зі змінами).

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

 

4.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету25020200);

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. Під час заповнення цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди, і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах; а також кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної місцевої ради.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх зазначених вище надходжень і різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графах 4-5 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графах 8-9 підпункту 5.1 (затверджено) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графах 12-13 підпункту 5.1 (проект) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4-5 та 8-9 підпункту 5.2 (прогноз) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 4-5 підпункту 6.1 та графах 4-5 підпункту 6.2 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період із урахуванням змін;

у графах 8-9 підпункту 6.1 та графах 8-9 підпункту 6.2 (затверджено) – кошторисні призначення спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період із урахуванням змін;

у графі 11 підпункту 6.1 та графі 11 підпункту 6.2 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 12-13 підпункту 6.1 та графах 12-13 підпункту 6.2 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та у графах 3 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 4-5 і 8-9 підпункту 6.3 та у графах 4-5 і 8-9 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 7 і 8 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2.

У підпунктах 6.2 у графах 4, 8, 12 та 6.4 у графах 4, 8 відображається за спеціальним фондом повернення коштів, наданих для кредитування у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету.

 

4.7. У пункті 7 наводяться витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

У підпунктах 7.1-7.2 наводяться витрати за напрямами використання бюджетних коштів за попередній, поточний та плановий бюджетні періоди:

у графі 3 (звіт) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 4 -5 (звіт) - касові видатки спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8-9 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 11 (проект) - видатки загального фонду на плановий бюджетний період;

у графах 12-13 (проект) - видатки спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 або рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 7.2 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів на наступні за плановим два бюджетні періоди:

у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4, 5, 8, 9 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 6.3 або рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7 підпункту 6.4 пункту 6 Форми-2.

 

4.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України    27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із метою діяльності головного розпорядника коштів, визначеними у Формі-1.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

 

4.9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних посад за загальним фондом та врахованих також у спеціальному фонді.

4.10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно зі штатним розписом і фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді - станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;

у графах 11-16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального або спеціального фондів, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за кошти загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом, у підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і за загальним, і за спеціальним фондами, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

 

4.11. У пункті 11 наводяться місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетних програм у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

у графі 2 підпункту 11.1 та графі 2 підпункту 11.2 зазначається назва районної цільової програми;

у графі 3 підпункту 11.1 та графі 3 підпункту 11.2 - нормативно-правовий акт, яким затверджена районна цільова програма.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 і 13 підпункту 6.1 або у графах 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 і 13 підпункту 6.2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5, 7, 8 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 5, 7, 8 і 9 підпункту 6.3 або у графах 3, 4, 5, 7, 8 і 9 підпункту 6.4.

 

4.12. У пункті 12 наводяться об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із зазначенням строку реалізації об’єкта (рік початку та завершення) і загальної вартості.

 

4.13. У пункті 13 необхідно проаналізувати результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8-10).

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються під час підготовки проекту селищного бюджету, прогнозу селищного бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення про селищний бюджет Красненської селищної ради.

 

4.14. У пункті 14 наводяться бюджетні зобов’язання у попередньому та звітному бюджетних періодах і пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 14.1 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 14.1  - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 6 підпункту 6.1 або у графі 6 підпункту 6.2;

у графах 5 та 6 підпункту 14.1 - кредиторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 14.1 - зміна кредиторської заборгованості протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 14.1  - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 14.1 - бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8 підпункту 14.2 мають відповідати:

графа 3 підпункту 14.2  - графі 10 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 14.2 - графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець минулого бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 14.2  - графі 14 підпункту 6.1 (видатки місцевого бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація передбачена для проведення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди за загальним фондом у розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального та спеціального фондів, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розроблення заходів з приведення своїх зобов’язань у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального та спеціального фондів за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 14.3  - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 14.3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 14.3 - дебіторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 14.3 - очікувана дебіторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 14.3 - причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального та спеціального фондів у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

4.15. У пункті 15 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, враховуючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно зі звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

 

4.16. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за               № 47/7368.

V. Порядок заповнення Форми-3

 

5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних і капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються фінансовим відділом в межах балансу бюджету.

 

5.2. У пункті 1 зазначаються код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та найменування головного розпорядника.

 

5.3. У пункті 2 зазначаються код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та найменування відповідального виконавця.

 

5.4. У пункті 3 зазначаються код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету.

 

5.5. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки/надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 4.1 та 4.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою в розрізі об’єктів.

У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові видатки/ надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 4.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу за відповідними бюджетними програмами.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 - наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1  зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2  зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

 

Заступник начальника                                                 Ірина ДВОРЯНИН  

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь