Красненська селищна рада
Золочівський район Львівська область

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ «Детальний план території виробничого кварталу в районі вулиць Кобилянської О. та Заводська в смт.Красне Золочівського району Львівської області»

Дата: 12.05.2023 17:15
Кількість переглядів: 215

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ  

«Детальний план території виробничого кварталу

в районі вулиць Кобилянської О. та Заводська в смт.Красне Золочівського району Львівської області»

Інформація про замовника СЕО:

80560, Львівська обл., Золочівський район, смт.Красне, вул. Івана Франка, буд. 2 а (Красненська селищна рада Львівської області)

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Детальний план території виробничого кварталу в районі вулиць Кобилянської О. та Заводська в смт.Красне Золочівського району Львівської області розроблено згідно рішень Красненської селищної ради №949 від 26 січня 2023 року та №907 від 08 грудня 2022 року.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки, з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень генерального плану та схеми планування території, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розробленні детального плану території враховують: раніше розроблену містобудівну документацію (генплан смт. Красне та раніше розроблені детальні плани даної території), природні умови та планувальні обмеження, побажання замовника та інтереси власників суміжних земельних ділянок, існуючу інженерно-транспортну інфраструктуру.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Територія детального плану знаходиться в межах виробничого кварталу в районі вулиць Кобилянської О. та Заводська в смт.Красне Золочівського району Львівської області.

Ділянки проєктування обмежені територіями для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землями сільськогосподарського призначення та червоними лініями вулиць.

На момент проєктування, на території деяких ділянок проєктування, розміщені нежитлові господарські та технічні будівлі.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проєктування виробничого кварталу в районі вулиць Кобилянської О. та Заводська в смт.Красне Золочівського району Львівської області.

На території ділянок проєктування передбачено розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, озеленення та елементів благоустрою.

        Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення -  в проєктні СЗЗ потрапляють території виробничого та сільськогосподарського призначення, озеленення, житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території,  з визначенням функціонального призначення, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів, що пропонуються ДПТ, на здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

–в процесі експлуатації:  водопостачання та каналізування проєктованих будівель та споруд передбачається здійснювати за допомогою влаштування на території проєктування мережі водопостачання та водовідведення, локальних очисних споруд та очисних споруд поверхневих стоків. Найбільш доцільним шляхом запобігання шкідливим впливам поверхневого стоку з території на водне середовище є влаштування мережі збору та відведення дощових стічних вод, їх акумуляція з наступним очищенням та подальшим частковим використанням на зрошення газонів на території складів та прилеглих сільськогосподарських угідь.

Таким  чином можна зробити висновок про те, що стоки підприємства не впливатимуть негативно на оточуюче водне середовище.

– атмосферне повітря: викиди транспортних засобів та окремих видів господарської діяльності, викиди підприємства;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів будівництва та експлуатації, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого не повинен перевищувати допустимий рівень шуму;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, наповнення бюджетів різних рівнів.

б) для територій з природоохоронним статусом – територія, яка розглядається проєктом, знаходиться за межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення–транскордонний плив відсутній.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Не передбачаються.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; дані про об'єкт будівництва та планову діяльність; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

  • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
  • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
  • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
  • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
  • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
  • повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів проєктування доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

  • влаштування водопостачання та водовідведення в межах території;
  • використання високотехнологічного обладнання;
  • встановлення контейнерів для  збору відходів

– земельні ресурси – верхній родючий шар грунту буде зніматися, складуватися і використовуватися під час озеленення території.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення від шуму, утворення пилу, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

  • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шумудо рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Виконати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації» та вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються до Красненська селищна рада Золочівського району Львівської області в письмовому вигляді, поштою або особисто в робочий час .

Юридична адреса: 80560, Львівська обл., Золочівський район, смт.Красне, вул. Івана Франка, буд. 2 а.

Контактний email:  krasne-otg@ukr.net

Відповідальні особи – Лащук Андрій Степанович та Владика Мар’яна Юріївна.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви, тобто – з 15 травня 2023 р. по 29 травня 2023 року включно. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь